Inledningen till ovannämnda dokument beskriver bl.a att politikerna styr utifrån de mål och de resultat som kommunens verksamhet ska uppnå. UPS fråga är vem/vilka styr hur-frågorna? Är uppdragen ett eller fleråriga?

Mål 1 beskriver att kommunens resurser ska fördelas jämställt. Det är bra och UPS ser fram emot hur 2019 års bokslut av verksamheten kommer att se ut och redovisas utifrån detta mål.
Vilket även gäller kommunens upphandling som ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Under mål 2 menar UPS att välfärdstekniken inom vården och omsorgen måste återigen ta fart och utvecklas för de äldres välbefinnande. Vi upplever att denna fråga har stannat upp inom kommunen och efterlyser en klar satsning i 2019 års budget.
När det gäller att genomföra en översyn av behoven av samlingslokal och kulturlokaler i befintliga och nya områden önskar UPS att även KPR ingår i arbetet.
Avseende förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor att särskild hänsyn ska tas till äldre människor.
UPS förutsätter att antalet seniorlunchrestauranger bibehålls och även utökas eftersom den äldre befolkningen ökar.

I mål 3 anges att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. UPS anser att det är ett steg bakåt avseende gångtrafikanters säkerhet. Vi anser att det ska stå; Uppsala ska bli Sveriges bästa gång- och cykelstad.
Säkra utemiljön vid bostaden så att grönska och mötesplatser finns och att hinder för tillgänglighet undanröjs.
Uppsala kommun måste arbeta för att ålderspensionärer ska kunna åka avgiftsfri kollektivtrafik under några timmar av dygnet.
Anropsstyrd kollektivtrafik anpassade för landsbygden ska utvecklas.
UPS anser att det är av särskild vikt att kollektivtrafik av typ ”mjuka linjen” går till alla serviceboenden/trygghetsboenden och kommunens träffpunkter.

Mål 4 står ”Uppsala är en öppen, jämställd osv”. i den meningen måste ordet jämlik in för att på allvar förstärka målet.
Första och andra punkterna innehåller orden äldrevänlig stad. Det har av flera politiker sagts att projektet gäller hela samhället vilket måste poängteras i mål 4.
Ny indikator: Andel invånare 65 + med äldreomsorg som anser sin hemtjänst eller sitt särskilda boende som bra eller mycket bra. Källa: Socialstyrelsens enkätundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen.

UPS har inga synpunkter avseende mål 5 och 6.

Mål 7 nästsista punkten önskar UPS tillägg ”och äldres otrygghet”.

UPS vill att mål 8 kompletteras med ordet ”jämlikhet” i första raden efter ordet jämställdhet.
Vi önskar ett tillägg under punkten som behandlar diskriminering och rasism ordet ålderism.
Utveckla innovationslabb som form för samverkan mellan medborgare och kommun för problemlösning.
När det gäller statistiken undrar UPS varför den upphör vid 84-års ålder? Allt fler uppnår en allt högre ålder och det är inte ovanligt med människor som blir över 100 år. Även personer över 84 år bör ingå i statistiken.

När det gäller mål 9 innehåller det flera viktiga punkter om kommunen som arbetsgivare. Men UPS saknar mål och uppdrag när det gäller att rekrytera personal. Vi anser, med erfarenhet från äldreförvaltningens anställda och verksamhetschefer inom särskilda boenden, att rekryteringskunskaper saknas.

För UPS

Jan Ask
Ordförande.

> Referensdokument (sid.7-25): ”Mål och budget 2018-20”, Uppsala kommun (PDF)