Dag: Onsdagen den 26 april 2017 Tid: Kl 13.00 15.40
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat. Första mötet efter årsmötet, vid vilket Lars 0. Ericsson, Ulla Hjelmqvist och Leif Hällström invaldes, inleddes med en kort presentation av samtliga ledamöter.

2. Närvarande
Förhinder anmält av Sten Lundgren.

3. Dagordning
Godkändes med tillägg från Lars 0. Ericssons möte om ÄLV.

4. Justerare
Utsågs Brittmari Ekholm.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2017-03-29 bordlades (ej utsänt). AU-protokoll 2017-04-18 lades till handlingarna.

6. Ekonomi
Kassören, Sven-Olov Larsson, presenterade utfallet för UPS första kvartalet. Rapporten godkändes.
Det ekonomiska utfallet för Träffpunkten första kvartalet redovisades. Rapporten godkändes.

7. Inbjudan från FoU Region Uppsala
Konferens om äldre och åldrande Att åldras lika villkor genomförs den 20 september i år. Inbjudan kommer i maj och styrelseledamot som önskar delta anmäler sig till Region Uppsala. Rapporten godkändes

8. Möte i KPR 19 april
Information lämnades från Kulturnämnden som driver ett bra arbete för äldre, lägesrapport om Den Äldrevänliga Staden (ÄLV), Uppsalahems roll i förtätningen av Eriksberg och information om kvarteret Trudhem (Storgatan 11). Rapporten godkändes.

9. Årsmötet 2017
Styrelseledamöterna anser genomförandet bra, högt deltagande från föreningarna, :fa nomineringar till styrelsen, en bra redovisning från Mimmi Skarelius Lille om kommande landsbygdsutveckling i kommunen.

10. Riktlinjer för hjälpmedel
Ordföranden och UPS webbredaktör, Matthieu Hartig, deltog i ett informationsmöte ang. Riktlinjer för hjälpmedel den 31 mars. Förslaget att anhöriga ansvarar för hjälpmedel (är ej juridiskt bindande) och att frågor om välfärdsteknik hanteras av kommunstyrelsen (KS) behandlades .
Rapporten godkändes.

11. Skrivelser från SPF Gottsunda
Föreningen tar upp tre ärenden, utbyggnad av trygghetsbostäder, teater för äldre i Gottsundaområdet och vidare information om ÄLV.
Ordföranden besvarar samtliga skrivelser till Föreningen och sekreteraren skriver till kulturnämnden med tillstyrkan om förslaget till teater i Gott­ sunda för äldre, med tillägget, även för äldre invandrare Rapporten godkändes.

Adjungering
I pausen som följde informerades nya styrelseledamöter om SÄV-arbetet av Eva Gosselman och om Programgruppens arbete på Storgatan av Brittmari Ekholm. Ordföranden informerade om ett studiebesök av ett svenskt företag som deltar i ett EU-projekt och som arbetar med inlärande för äldre, Fingerprints Leaming. De besöker UPS den 4 maj, i besöket ingår deltagare från Polen, Portugal och Spanien. AU tar emot och Bo Engström från kommunen informerar om ÄLV.

12. LÖK (Samverkan ideella föreningar – kommunen)
Styrelsen har tidigare beslutat att UPS’ ordföranden är ledamot i referensgruppen och deltar i dialogkonferensen. Rapporten godkändes.

13. Kurs arkivvård
Sekreteraren deltog informationen på Folkrörelsearkivet 24 april. Rapporten godkändes.

14. Styrelsens arbetsordning
Tidigare utgåva är från 2015 och har omarbetats efter dagens förhållanden. Delades ut till styrelseledamöterna.

15. UPS stadgar
Gällande stadgar beslutades av årsmötet 2014 och behöver anpassas efter ny teknik och en omarbetning av språket. Styrelsen beslutade, efter förslag av AU, att tillsätta en stadgekommitté bestående av ordförande, vice ordförande, Rune Hedman, Leif Hälström och sekreteraren. Nya stadgarna föreläggs årsmötet 2018.

16. Styrelsens sammanträde 27 september
Sedvanligt heldagssammanträde under hösten infaller i år den 27 september. UPS befinner sig en brytningstid och en prioritering av arbets­uppgifter och planering av det fortsatta arbetet skall diskuteras, bl a utifrån tidigare genomförda grupparbeten. Lokal har bokats på Fyrishov med benäget bistånd av ledamoten Lars O. Ericsson.

17. Nyhetsbrevet
Genomgång av innehållet i nästa nyhetsbrev med dead line 12 maj. En kort presentation av nya styrelseledamöter, ÄLV, rapporter från bl a ordförande­ konferensen den 4 maj, m.m. skall läggas in. Alla styrelseledamöter kan tillföra för medlemsorganisationerna viktig information.

18. Rapport från baslinjegrupp för Den Äldrevänliga Staden (ÄLV)
Lars O. Ericsson rapporterade från ett av de pågående mötena med kommuninnevånare. 36 personer deltog, lokalen saknade handikapp­utrymmen. Svaren på ställda frågor kunde vara personliga eller generella. Allmänna synpunkter på äldrefrågor lämnades från deltagarna.
Vice ordförande, Karin Näslund-Westman, har erhållit inbjudan men ej kommit med i någon grupp ännu. Rapporten godkändes.

19. Organisationen för Den Äldrevänliga Staden 2017
Roger Jo Linder på kommunen leder det fortsatta detaljarbetet och en organisationsskiss presenterades . En sammanställning av pågående baslinjearbete skall leda till en handlingsplan . Styrelsen frågar sig hur man skall mäta resultatet av om staden har blivit äldrevänlig och om den kan ha blivit äldrevänlig utan projektet. Arbetet är uppdelat i tre områden, kommunikation, boende och omsorg. Arbetas in i kommunens styrbudget 2018. UPS ingår i det fortsatta arbete med AU som referensgrupp. Två doktorander, en från Uppsala Universitet och en från KTH iStockholm, är inkopplade i arbetet. Rapporten godkändes.

20. Nästa sammanträde
Onsdagen den 31 maj 2017 kl 13.00 på Storgatan.

21. Avslutning
Tackade ordföranden för givande diskussioner och förklarade mötet avslutat.

>> Ladda ner som PDF-fil