Bostadsminister Kaplan och äldreminister Regnér har fått följande utredning: ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer” (SOU 2015:85).

Den innehåller flera förslag som ligger helt i linje med vad UPS fört fram under en följd av år. Här återges kort de väsentligaste förslagen. Men här tar man ett omfattande grepp på hela frågan om äldres boende. Utredningen föreslår bl a

 1. att regeringen under en femårsperiod anslår 15 miljoner kronor per år till det statliga stödet enligt förordning (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet.
 2. ett nytt statligt stöd för installation av hiss, inklusive lyftplatta, i befintliga flerbostadshus. En förutsättning för stöd är att fastighetsägaren i samband med hissinstallationen vidtar nödvändiga åtgärder för att entrén och trapphuset ska bli tillgängligt fram till lägenhetsdörr.
 3. att kravet i plan- och bygglagen på att undanröja enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser utsträcks till att gälla hinder i eller i anslutning till entréer och trapphus i flerbostadshus.
 4. ett nationellt system för tillgänglighetsmärkning av bostadshus.
 5. ett investeringsstöd till trygghetsbostäder.
 6. ett stimulansbidrag ”Startbidrag för byggemenskaper” att sökas av föreningar som bildas i syfte att gemensamt planera, bygga och flytta in i en bostadsfastighet.
 7. en statlig garanti till kooperativa hyresrättsföreningar för återbetalning av upplåtelseinsatser.
 8. att boendeutgiftstaket i reglerna för bostadstillägg höjs från 5000 kr/månad till 7300 kr/månad.
 9. att hjälp med att packa ned och packa upp samt själva flytten skall vara berättigat till RUT-avdrag för personer över 75 år.
 10. att forskningsråd får i uppdrag att avsätta medel för forskning om utformning av bostäder och boendemiljöer ur ett tillgänglighetsperspektiv.
 11. en bred utredning av trygghetsbostäder som boendeform som underlag för utveckling av konceptet, planeringsstrategier och stödåtgärder.

Hela utredningen kan nås via länken:
http://www.regeringen.se/contentassets/1ce6bda102c64884b2036d86ebb38908/bostader-att-bo-kvar-i-sou-201585.pdf

 

Sven-Olov Larsson