Våra slutsatser

Även om många boende gör ett mycket bra jobb och fyra svarande av fem säger sig vara nöjda med sitt boende, och trots att vi noterar flera tydliga förbättringar, så kan vi inte vara nöjda med kvalitetsnivån på äldreomsorgen vid de särskilda boendena i Uppsala.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att:

 • andelen positiva svar från Uppsala ligger alldeles för långt under rikets genomsnitt och under svaren i de flesta jämförbara kommuner.
 • detta trots att äldre i Uppsala anger ett hälsotillstånd som är påtagligt bättre än genomsnittet i riket, och att friskare äldre ger generellt sett mer positiva svar än andra på de flesta av enkätens frågor.
 • på några punkter upplever svarande med sämre hälsa särskilda svårigheter.
  Det gäller möjligheten att påverka vid vilka tider man får hjälp, att få aktiviteter som man är nöjd med och att uppleva måltider som en trevlig stund på dagen.
 • frågorna där Uppsala presterar sämre än riket som helhet eller jämförbara kommuner är dessutom viktiga frågor som har en stor påverkan på det samlade omdömet.
 • utvecklingen över tiden ger anvisningar på områden där försämringar inträffar.
  Varför är fler missnöjda med sina möjlighet att få komma utomhus t.ex.?
 • svaren varierar mycket från ett boende till ett annat.
  Boendenas olika geografiska läge eller strukturella tillgångar kan förklara en liten del av olikheterna i svaren, men absolut inte i den skala som vi konstaterar.
 • Ansvar och Omsorg AB driver Höganäs och Glimmervägen och uppvisar de allra svagaste siffrorna i enkäten.
  Vårt intryck är att företagets lämplighet som utförare av äldreomsorg bör ifrågasättas.
 • Private nursing som idag driver Vigmund kommer snart att ta över driften av nio boenden.
  Vigmund tillhör till de boenden med mest positiva svar i enkäten, men flera gråzoner finns och antalet frågor med 100% positiva svar överraskar något.

 

Enkäten har flera svagheter; svarfrekvensen är i några fall alldeles för låg för att ge en pålitlig bild, och andelen svar som kommer från de äldre själva är låg. Men den har också många starka sidor; förutsättningarna gäller alla, oavsett om man jämför boende eller kommuner, och enkäten är vårt enda verktyg där seniorernas egen röst får en chans att höras. Därför bör resultaten och tolkningarna tas på ytterst allvar.

För att förbättra vård och omsorg vid de särskilda boendena måste uppföljning och utvärdering skärpas. Punkterna ovan bör vara utgångspunkter för inriktningen av kontroll- och uppföljningsarbetet. Ingen sådan verksamhet kan vara heltäckande, men de här redovisade resultaten av Socialstyrelsens enkät ger påtagliga anvisningar om på vilka områden särskilda åtgärder krävs. Vare sig det handlar om kontraktsbrott, vantolkningar, förbiseenden eller ignorans från vårdgivarnas sida så är det ändå den som bor och vårdas, som vet vad som fattas och vad som fungerar. Däri måste det politiska ställningstagandet ta sin utgångspunkt.

Framför allt måste Uppsalas vård och omsorg vid de särskilda boendena överlag förbättras avsevärt! Även där skall Uppsala vara äldrevänligt.

Hela rapporten hittar Du här:  ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016” (PDF)