UPS’ arbetsutskott träffade Ebba Busch, Mats Hansén, Caroline Andersson och Roger Jo Linder den 11 maj 2012. De stora frågorna som diskuterades var hur framtidens personalförsörjning inom vård och omsorg skall tryggas, hur en värdighetsgaranti skall utformas och fungera, hur vi skall få lov att välja vårdboende samt hur äldenämndens uppdragsplan för åren 2013-16 skall utformas.

1)   Äldreomsorgens personalförsörjning utreds nu vid kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK). Dagens dragning handlar om behovet av inspel från pensionärs- och handikapporganisationerna för den pågående utredningen. Synpunkter som vädrades: bilden av yrkesområdet bland unga som söker utbildning, karriär- och utbildningsmöjligheter, arbetsmarknaden i framtiden, lönefrågan (som eventuellt inte har så avgörande roll som ibland hävdas) och inte minst yrkesrollen, yrkets roll i en miljö där utförare växlar på olika vårdboenden och den flexibla arbetsmarknad vi idag ser utvecklas samt inte minst brukarnas syn på vad som krävs av de som arbetar med vård och omsorg.  Synpunkter tas tacksamt emot av Susanne Frode, e-post: susanne.frode@uppsala.se

2)   Värdighetsgaranti. Tomas Eriksson och Maria Larsson HVK arbetar med utredning för att sjösätta garantin till hösten. Betonades att garantin måste vara konkret, enkel och möjlig att följa upp. Huvudfrågan gäller sådana kvalitéer i vården och omsorgen som inte lätt kan formuleras i avtal med utföraren av tjänsterna. ”Garanti” diskuterades som begrepp. Det handlar inte om någon ekonomisk garanti, men måste ändå vara försedd med några former av uppföljning och påföljd. Uppföljningen ska ske på individnivå. Prioriterat är utevistelse, måltider, sociala aktiviteter och info om förändringar i verksamheten  (t ex personalen) .  

3)   LOV, lagen Lov att välja vårdboende. Ett första steg tas i höst, förutsatt att ett datorprogram som krävs för ändamålet fås att fungera. Tillämpningen skall göra möjligt att i samben med ansökan om vårdboende välja hos vilken utförare, eller vilket vårdboende man vill anlita. Det skall också vara möjligt att byta utförare/vårdboende.  Nu fungerar ett sådant system för hemvården (hemtjänsten). – För närvarande finns ett antal vårdboenden med utförare som upphandlats via det nuvarande systemet för upphandling. Det innebär att en utförare får kontrakt på maximalt 3+3 år för respektive vårdboende. – I förlängningen ligger idén att införa ett system med ramupphandlade vårdboenden. Det innebär att företag som vill bedriva vårdboenden i Uppsala skall anmäla sitt intresse till äldrenämnden. Företaget skall prövas efter en fastställd mall. Om företaget accepteras utfärdas en auktorisation eller koncession att bedriva den prövade verksamheten. Den kan utföras i lokaler som hyrs eller ägs av utföraren. Det väcker en rad frågor som skall utredas innan nämnden går vidare med frågan: Vad krävs för att den som söker vårdboende skall kunna träffa ett val? Vilken roll kommer behovsbedömare att spela? Hur skall kommunen kunna uppfylla kravet att tillgodose en beviljad ansökan inom 3 månader? Hur påverkas kommunens ansvar för äldreomsorgen och kravet på lika behandling av kommunens innevånare? Vad händer om en utförare går i konkurs, särskilt om den bedrivs i lokaler hyrda eller ägda av utföraren? Hur skall uppföljning och utvärdering bedrivas vid denna nya form av tillgång på äldreboende? Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för kommunen (tanken att nuvarande system för hemvården bidrar till en alltför stor ökning av kostnaderna finns). Vilken blir kommunens situation visavis ett fåtal utförare med egna fastigheter, dvs en typisk oligopolmarknad?

4)   Kommunens IVE (Inriktning, Verksamhet, Ekonomi) och nämndens uppdragsplan. Kommunstyrelsen har dagen innan antagit ett förslag till IVE (underlaget för nämndernas uppdragsplan) för vidare behandling i kommunfullmäktige. HVK arbetar sedan länge med att förbereda nämndens uppdragsplan. Ett centralt tema blir samverkan bl a i fråga om närvårdsreformen (landstinget), ideella sektorn, tillgänglighet (med tillgänglighetssamordnaren). Uppdragsplanen kan inte ges en förslagsform för att behandlas förrän IVE:n antagits av fullmäktige. En tidplan fastläggs av ÄLN den 23/5. Efter en första diskussion i juni kommer nämnden att fatta beslut den 30/8. Däremellan bereds UPS tillfälle att yttra sig senast den 10/6. – I sammanhanget har en fråga om systemet rest av kommunens revisorer rörande processens roll i kommunens styrsystem på nämndnivå: Revisionsrapport angående granskning av styrkedjan för IVE . Det råder uppenbarligen skilda uppfattningar i det avseendet mellan kommunstyrelsen och revisionen.

5)   HVK redovisade under våren för nämnden ett antal händelsestyrda och planerade rapporter från uppföljningar på olika vårdboenden. En sammanfattande redovisning av erfarenheterna av dessa och eventuella åtgärder för framtiden kommer att redovisas för nämnden. I sammanhanget kommer också en annan revisionsapport att behandlas: Revisionsrapport kvalitet kontra pris i kommunens upphandlingar.  Nämnden är visserligen inte granskad i rapporten, men den berörs indirekt och finner därför anledning att yttra sig.