Vi instämmer i planen som medger en utbyggnad av Storvretas nordöstra delar med bland annat 300 bostader i form av friliggande villor och parhus i en till två våningsplan. Det noteras med tillfredsställelse att offentlig och kommersiell service finns cirka 1,5 km söder om planområdet i Storvreta centrum.

En del av parhus, i en våningsplan, borde kunna utformas så att äldre / funktionshindrade personer har möjlighet att bo i en rofylld miljö. Detta förutsätter att boende anpassas med god tillgänglighet.

Planområdets recipient är Fyrisån som uppnår ej god kemisk ytvattenkvalitet på grund av bland annat halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar. Det är angeläget att dessa bör i samband med aviserade utbyggnaden inte öka.

Marken inom planområdet i övervägande del utgör av morän och lera-silt i nordväst och grundvattenytan nära markytan inom delar av området. Man skall vara observant att inom lerpartier kan sättningar uppstå vid pålastningar.

Såväl höga markradonhalterna som hög bullernivån (särskilt gäller det intill järnvägen) bör på ett lämplig sätt åtgärdas.

Beträffande tillgängligheten är det av vikt att kollektivtrafiken utformas så att den kan användas även av rörelse hindrade. Det är därför viktigt med trottoarer. I utredningen påpekas vidare att det saknas en gång- och cykel-väg längs sträckan från busshållplatsen fram till anknytningspunkten, drygt 100 meter.

För Plan- och bygg-gruppen inom Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Sten Lundgren, sammankallande.