Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) får avge följande yttrande om denna detaljplan.

UPS välkomnar planen på en ny bostadsbebyggelse med 14 nya bostadshus. De befintliga fastigheterna med villa och fritidsbebyggelse som genom att inkluderas i detaljplan ges möjlighet till en enhetlig bebyggelsereglering. De nya bostäderna skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Planområdet ligger inom Funboåns avrinningsområde. UPS betonar vikten av att exploateringen undviker ökning av dagvattenflöde genom att vidta de åtgärder som föreslås i Dagvattenutredningen, nämligen anläggning av dike samt dammar. Åtgärderna syftar till att fördröja och rena dagvattnet så att det nedströms belägna Natura 2000-området (Sävjaån–Funbosjön) inte påverkas av exploateringen.

Uppsala den 28 maj 2015
För plan- och byggruppen inom UPS

Sten Lundgren
Sammankallande.