Uppsala den 26 maj 2015

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) har beretts möjlighet att yttra sig över detaljplan för kv Rosen, del av.

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Där finns ett flerbostadshus ritat av Gunnar Leche. Byggnaden är välbevarad. Den har också kulturhistoriska värden. Motivet som gör det möjligt att riva fastigheten är att liknande byggnader finns i omgivningen. Behovet av bostäder är dock utslagsgivande i valet mellan bevarandet och byggandet av bostäder.

UPS vill därför ej säga nej till att anta denna detaljplan.

För Plan och byggruppen inom UPS

Sten Lundgren, sammankallande.