Dnr: KTN-2015-0276

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) ser i huvudsak positivt på kulturförvaltningens förslag till ny biblioteksplan för Uppsala kommun. Fokus på UPS granskning av biblioteksplanen ligger på folkbibliotek.

UPS anser att det mångordiga förslaget med fördel skulle kunna kortas ned och skrivas på ett mer lättillgängligt sätt. Biblioteksplanen bör finnas tillgänglig på alla bibliotek.

UPS tar för givet att uppsalaförslaget skall följas av konkreta uppföljningsplaner för biblioteken med mätbara mål och användande av olika nyckeltal för verksamheten. I ett sådant sammanhang är det angeläget att biblioteksverksamheten också tar särskild hänsyn till äldre personers ökande behov av bibliotekstjänster med resurser för IT-verksamheter såväl inom särskilda bibliotekslokaler som med bokbussar till vård- och omsorgsboenden.

UPS har särskilt uppmärksammat att lagen (4 §) talar om personer med funktionsnedsättning som en prioriterad grupp i bibliotekssammanhang. Det är bra! Lagen (8 §) talar även om att folkbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. En sådan fokusering bör även ägnas äldre invandrare som lätt kan fastna i utanförskap utan tillgång till svenska språket.

En grupp som också måste ägnas särskild uppmärksamhet är de många äldre som till följd av handikapp och sjukdom är bundna till sitt boende vare sig det är ordinärt boende, trygghetsboende eller vård- och omsorgsboende. Läsande är en ofrånkomlig del i en sådan tillvaro. Boken kommer och talböcker är i sig väsentliga tjänster som finns. Men vägledning och uppmuntran av en bibliotekarie är också en nödvändig del av servicen till denna grupp. Det måste finnas ett uttryckligt avtal med alla vård- och omsorgsboenden om hur regelbunden biblioteksservice skall organiseras och genomföras.

UPS finner det särskilt angeläget att behovet av bibliotek och biblioteksservice beaktas i samband med planeringen av nya stadsdelar. Inom ramen för en plan omfattande fyra år måste det vara möjligt att precisera var nya bibliotekslokaler skall komma till i det växande Uppsala. Översiktsplanens idé om ett flerkärnigt Uppsala måste följas av kvalificerad biblioteksservice i varje kärna. En bibliotekslokal skall finnas inom rimligt avstånd för alla invånare och kunna nås med allmänna kommunikationsmedel. Med rimligt avstånd menas max 3 km.

För UPS

Roland Edwardsson, vice ordförande

 

> Här hittar du förslaget till ny biblioteksplan (Uppsala kommuns hemsida)