(förslaget till IVE 2014-2017 hitta du här)

UPS har haft extremt kort tid på sig för sitt yttrande och koncentrerar därför yttrandet till vissa områden, både sådana av allmän karaktär och om äldreomsorgen.

En väsentlig förutsättning för planperioden är att antalet 80-åringar börjar öka. Sedan tilltar tillväxten i den åldersgruppen för att ha nått 8000 vid slutet av 20-talet med samma andel i behov av vård- och omsorgsboenden. Sådana tar tid att planera för vem som än skall bygga. Avsaknaden av analys av detta problemkomplex i IVE är enligt UPS en brist.

Uppsala kommun upplever ekonomiskt mycket kärva tider, vilket avspeglar sig i att många uppdragsnämnder får synnerligen knappa tillskott. UPS ifrågasätter därför det som står på sid 24: ”Resul­tatmåttet innebär att Uppsala kommuns budgeterade överskott minst ska motsvara två procent av intäkterna”. Vad är logiken i att ha ett överskottsmål på (minst!) 2 %?

På sid 25, särskilda satsningar kan man läsa: ”För att säkerställa möjlighet att möta behovet av särskilda boenden inom äldreomsorgen” och på sid 50: ”Tillkomsten av trygghetsbostäder och andra seniorbostäder ska stimuleras liksom på andra sätt skapa ökad trygghet och tillgänglighet i boende- och närmiljöer”. Vi inom UPS har ofta tagit upp möjligheten till trygghetsbostäder och ökad tillgänglighet. Vi har naturligtvis inget emot att man ”stimulerar”, men HUR detta skall gå till undviker man nogsamt i skrivningarna.

UPS har tidigare kritiserat kommunen för att tidigare ”rivningshysteri” har utbytts mot ”förtätningshysteri”. På sid 17 står att ”efterfrågan är större i staden än på landsbygden”. Vi frågar oss dock, om det finns någon ambition i kommunen att genom ekonomiska styrmedel styra över efterfrågan mot mindre orter i kommunen. Man kan också fråga sig hur ”Kvalitativa parker och grönytor för rekreation skapas i samband med program och planläggning (sid 36)” stämmer med ambitionen om förtätning av den centrala staden.

Uppsala är en bra stad att bo i och olika styrmodeller har provats. Det är emellertid nu under besparingstider dags att se över den i texten lovordade styrmodellen beställare-utförare som leder till dubbelarbete och inte sällan till onödiga kostnader.

UPS vill slutligen framföra några synpunkter som direkt har med äldrenämnden och äldreomsorgen att göra. Vi ställer oss helt bakom det uppdrag om ny teknik som formuleras på sid 53. Vi är oroade över kommande brist på personal inom äldreomsorgen. Vad gör kommunen för att säkra tillgången på personal?

I vissa städer kan pensionärer åka buss gratis mellan kl 9.00 och 15.00 Varför inte i Uppsala?

UPS anser således:

  • att överskottsmålet kan ifrågasättas
  • att kommunen mera aktivt och konkret bör verka för trygghetsbostäder
  • att kommunen genom ekonomiska styrmedel bör verka för att man i högre utsträckning bosätter sig utanför centrum
  • att man utreder nuvarande styrmodell
  • att äldrenämndens uppdrag om ny teknik förverkligas
  • att personalfrågan inom äldreomsorgen ges stor uppmärksamhet
  • att de ekonomiska konsekvenserna av gratis bussåkande för pensionärer under vissa tider utreds.

 

Percy Westerlund, Ordförande
Roland Edwardsson, Vice ordförande