Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) får härmed avge följande yttrande över detaljplanen för Uppsala kommun kvarteret S:t Per.

Kvarteret S:t Per rymmer många viktiga frågeställningar hur den befintliga bebyggelsen skall anpassas till den historiska miljön. I detaljplanen har man redogjort för de viktigaste övervägandena och har kommit fram till ett väl balanserat slutresultat.

UPS har inga invändningar att göra mot förslaget.

Uppsala, den 28 maj 2015
För plan och byggruppen inom UPS

Sten Lundgren
Sammankallande.