Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds Stadsplaneringsgrupp har tagit del av Samrådsredogörelse av detaljplan av Mikaelsplan och lämnar följande yttrande:

Planen att bebygga Mikaelsparken med bostäder bör avskrivas. Mikaelsparken bör behållas som den är, ev. med komplettering av några få låga byggnader som bullerskydd mot järnvägen och Råbyvägen, dock ej bostäder.

Anledningen till avslag är främst hälsoskäl för uppsalaborna. Utredningar har visat att Kungsgatans luftföroreningar är bland de högsta i landet vilka kommer att öka med ett ökat byggande vid gatan. De planerade bostadshusen i Mikaelsparken tillsammans med planerade hus i kv. Ambulansen och Bredablick ökar instängningen av luften i gaturummet och därmed halten av partiklar och andra luftföroreningar. I våras konstaterades att Uppsala klarat utsläppsnormen för partiklar i stadsluften förra året med minsta möjliga marginal. Luftmiljön på Kungsgatan försämrades jämfört med året innan. Dygnsnormen för partiklar, PM10, överskreds 35 av 35 tillåtna dygn trots dubbdäcksförbud. Det räcker inte med att klara utsläppsgränserna med knapp marginal eftersom de ur hälsosynpunkt bedöms vara för högt satta. Forskning visar att även lägre halter av luftföroreningar är hälsofarligt och orsakar sjukdomar som astma, allergier, hjärtsjukdomar och lungcancer. Speciellt barn och äldre drabbas. Barn kan få skador för livet och äldre riskerar att dö i förtid i hjärt- och lungsjukdomar.

Uppsala kommun bör avstå från bostadsbyggande på Kungsgatan till dess man kan säkerställa en acceptabel luftkvalitet i gaturummet. Att dessutom planera att såga ner två tredjedelar av det vackra trädbeståndet i Mikaelsparken är oklokt. Träden hjälper till att rena luften från partiklar och förbättra klimatet.

Planen att bebygga Mikaelsplan med höga bostadshus som omringar och döljer parken är dessutom ful och inte värdig vår mest centrala gata. Det som resterar av parken kommer inte att upplevas som en allmän park utan som till husen hörande gårdar. Uppsala kommun har utlovat att alla skall kunna nå en park inom 300 meter. Den skall vara synlig och välkomnande.

Kungsgatan är en mycket trafikerad gata även på trottoarer som är förhållandevis mycket smala. Äldre och handikappade med käppar, rollatorer och rullstolar liksom personer med barnvagnar har ofta svårt att röra sig på trottoarerna i trängseln. Att öka antalet boende på Kungsgatan kommer att göra problemet värre. Mikaelsparken behövs för att många, speciellt äldre, som vistas i centrum kan slå sig ner och ta en paus i en vacker miljö. Låga plank som bullerskydd och fler parksoffor ökar trivseln. Mikaelsparken är betydelsefull även för de som inte vistas där. Bara att kunna se vackra träd är viktigt för hälsan.

Vi uppskattar Uppsala kommuns strävande att bygga bostäder till invånarna men det får inte gå ut över vår hälsa eller välbefinnande. Planen för bostadsbebyggelse i Mikaelsparken skall avslås.

Uppsala den 27 augusti

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds Stadplaneringsgrupp