Yttrande över samrådshandling ”Fördjupad översiktsplan för södra staden”.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Diarienummer: KS 2012-0452.

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) konstaterar att Uppsala växer snabbt och behovet av byggbar mark är stort. Den aktuella planen är ett av många initiativ för att skapa plats för stadens tillväxt.

UPS konstaterar också att inte bara antalet utan också andelen äldre växer bland stadens befolkning. Inte minst gäller det andelen i åldern 85+. Planen greppar också över en längre fram tid , vilket innebär att många som flyttar in tidigt hinner upp i pensionsåldern inom planens tidsperspektiv. Det är utgångspunkten för vår granskning av planen. Huvudfrågan är: hur vill Uppsalas politiker se den människovänliga, och därmed äldrevänliga, staden?

Några aspekter vi lägger särskild vikt vid är:

  • hälsa
  • miljö, såväl nära som i stort
  • tillgänglighet
  • kommunikationer
  • offentliga rum
  • boende

Hälsan sammanhänger med såväl bebyggelsens omfattning och struktur som med samband byggnader – natur och trafik. Först vill vi peka på trafikens och andra källors upphov till partiklar, buller och giftiga ämnen i luften.
Därmed är vi tveksamma till iden om bostäder nära trafikleder – alldeles oavsett drivmedel. För det andra påverkar hushöjd och avstånd mellan husen lokalklimatet och luftens kvalitet. För det tredje kan husens fysiska utformning i sig vara av betydelse för välbefinnandet.

Miljön har därmed berörts ur en synvinkel. Tillgång till grönska och friytor på nära håll spelar också en roll. Om rådets höga kultur- och naturvärden bör beaktas. En miljö- och hälsoaspekt vi finner av stor vikt här är grund vattnet och därmed dricksvattnets kvalitet. Uppsalaåsen klassas som en av de tio största grundvattentäkterna i Sverige. Vi ser med oro på plan ens val av bebyggelsestråk, dess omfattning särskilt för Ulleråker, och hantering av ytvatten.

Tillgängligheten har många dimensioner. Många av dessa ligger på detaljplanenivå. Men också i detta perspektiv finns en del att göra. Vi vill bo med god tillgång till social samvaro, natur och grönska, till offentlig och privat service och till kommunikationer. Säkerhetsaspekten ingår i denna bild vid utformning av utemiljö och rörelsestråk för gång och cykel. En ny bebyggelse måste i största möjliga utsträckning bygga in kollektivtrafik. Då handlar det inte bara snabba om bussförbindelse med stadens centrum . Gångavstånd till kollektivtrafik är av stor betydelse, även för lokala förflyttningar, när man blir äldre.

En intressant rubrik i planen handlar om offentliga rum. Möjligheten att samlas, mötas, röra sig är av stor betydelse. Det vore intressant att se den aspekten utvecklad.

Det finnas många alternativa boendeformer – alltifrån den egna lägenheten , trygghetsboendet till särskilda boenden. De flesta viIl inte byta stadsdel om man måste byta boende. Hela boendekedjan måste finnas representerad i de olika delområdena.

Konsekvensbeskrivningen (sid 50 ff) rymmer fler farhågor som också UPS delar. En slutlig plan måste visa all dessa kan avvärjas. UPS avser att via sin plangrupp återkomma med mer detaljerade synpunkter och krav i anslutning till planer för de enskilda områdena.

För UPS:

Jan Ask
Sven-Olov Larsson

>> Samrådshandling – fördjupad översiktsplan Södra staden (PDF-fil)

>> Läs mer om Södra staden på Uppsala kommuns hemsida