Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds Årsmöte

KALLELSE TILL UPS ÅRSMÖTE 2024

Styrelsen för Uppsala pensionärsföreningars Samarbetsråd kallar anslutna
pensionärsföreningar till Årsmöte.
Datum : Torsdagen den 21 mars 2024
Tid : kl. 0900-1200
Plats : Korskyrkan, Väktargatan 2
Kaffe med smörgås serveras från kl. 0830- 0900
Varje ansluten pensionärsförening anmäler högst det antal ledamöter som anges
i UPS stadgar § 2, d v s en (1) ledamot för varje påbörjat 200-tal, dock högst (5).
I de fall anmäld ledamot är förhindrad att delta utser föreningen ersättare.
Ersättare anmäls vid ankomst till årsmötet.
Anmälan görs via denna länk. denna länk.
Anmälan kan också göras per brev till UPS, Storgatan 11, 753 31 Uppsala. När
ni anmäler er skriv in aktuell e-postadress till er förening.
OBS! För deltagande vid årsmötet skall medlemsavgiften 2 kr per medlem vara
inbetald till UPS senast 15 mars 2024.
Särskild kallelse med dagordning och övriga handlingar skickas per mail eller
brev direkt till anmälda ombud senast två veckor före mötet.

Uppsala 2024-01-09
Hans Nordström
Ordförande

Årsavgift för UPS

Till medlemsföreningarna i UPS
Medlemsavgift för år 2024
Bästa medlem, nytt år och därmed tid att betala medlemsavgiften till UPS 2024.
I likhet med tidigare år uppgår avgiften till 2 kr/medlem och gäller de som är
medlemmar i er förening den 1 januari 2024. Betalas till plusgiro 418989-0 eller
till bankgiro: 635-2355.
Betalningen måste vara UPS till handa den 11 mars 2024 för att vi ska kunna
koordinera listan över delegater till årsmötet med listan över inbetalade
medlemsavgifter. Röstberättigade vid årsmötet är de föreningar som betalat
avgiften.
Sedan vill också jag rikta ett tack för året som gått och uppmana alla till att följa
UPS verksamhet och nyhetsförmedling på vår hemsida
www.uppsalapensionarerna.se.
UPS arbetar med att påverka och informera kommunen i Kommunala
pensionärsrådet (KPR), i Äldrenämndens AU och i arbetet med Äldrevänlig
Kommun. Äldrebostäder, tillgänglighet, trafikmiljö, kollektivtrafik,
servicefrågor är exempel på frågor som drivs och bevakas i KPR.
Vård- och omsorgsfrågor vid särskilda boenden i kommunen drivs av
arbetsgruppen SÄV, Samråd Äldres Vård, och vid behov lyfts frågor och
problem i Äldrenämndens arbetsutskott. Vi svarar också på remisser om stadens
detaljplanering och bevakar de äldres intressen vid utbyggnader.
Lämna gärna era synpunkter via e-post ups@uppsalapensionarerna.se alternativt
telefon till ordförande 073 650 4517. Vilken information vill Du att vi ska
förmedla på hemsidan eller till föreningarna? Inte minst, se till att informationen
om Din förening är korrekt, särskilt e-postadressen för vår information till din
förening.

Christina Olsson
Kassör
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd
e-post kassor.ups@uppsalapensionarerna.se

Seniorkortet

Angående ny information om Seniorkortet så kan jag ge dig följande:

Du kan läsa om det nya kortet på : www.uppsala.se/seniorkortet

Under februari kommer vi att göra ett stort utskick till alla som är berättigade att beställa kortet (fyllda 70 år eller de som fyller under året samt folkbokförda i Uppsala kommun)

Alla får en folder med information om Seniorkortet och ett kort följebrev.

Vi rekommenderar att så många som möjligt genomför sin beställning via Uppsala kommuns webbplats då vi räknar med långa köer i stadshuset. Behöver man hjälp med sin beställning är man förstås välkommen till oss.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig.

Jag önskar dig en riktigt fin jul och nyårshelg!

Bästa hälsningar

SUSANNE BLOMBERG

Projektledare Seniorkortet

Ordförande har ordet

Hej, jag har nu varit ordförande i 8 månader, en lärorik och utvecklande tid. Vi har en aktiv styrelse som är engagerad och aktiv i de olika verksamheterna som vi driver. Samråd äldres vård och arbetet med detaljplaner har präglat verksamheten tillsammans med påverkansarbetet i kommunala pensionärsrådet och i andra uppdrag. Jag vill tacka våra medlemsföreningar för det engagemang som de visar, det inspirerar mig!
Från mig till er alla, ett riktigt
God Jul och Gott Nytt år!