Årsavgift för UPS

Till medlemsföreningarna i UPS
Medlemsavgift för år 2024
Bästa medlem, nytt år och därmed tid att betala medlemsavgiften till UPS 2024.
I likhet med tidigare år uppgår avgiften till 2 kr/medlem och gäller de som är
medlemmar i er förening den 1 januari 2024. Betalas till plusgiro 418989-0 eller
till bankgiro: 635-2355.
Betalningen måste vara UPS till handa den 11 mars 2024 för att vi ska kunna
koordinera listan över delegater till årsmötet med listan över inbetalade
medlemsavgifter. Röstberättigade vid årsmötet är de föreningar som betalat
avgiften.
Sedan vill också jag rikta ett tack för året som gått och uppmana alla till att följa
UPS verksamhet och nyhetsförmedling på vår hemsida
www.uppsalapensionarerna.se.
UPS arbetar med att påverka och informera kommunen i Kommunala
pensionärsrådet (KPR), i Äldrenämndens AU och i arbetet med Äldrevänlig
Kommun. Äldrebostäder, tillgänglighet, trafikmiljö, kollektivtrafik,
servicefrågor är exempel på frågor som drivs och bevakas i KPR.
Vård- och omsorgsfrågor vid särskilda boenden i kommunen drivs av
arbetsgruppen SÄV, Samråd Äldres Vård, och vid behov lyfts frågor och
problem i Äldrenämndens arbetsutskott. Vi svarar också på remisser om stadens
detaljplanering och bevakar de äldres intressen vid utbyggnader.
Lämna gärna era synpunkter via e-post ups@uppsalapensionarerna.se alternativt
telefon till ordförande 073 650 4517. Vilken information vill Du att vi ska
förmedla på hemsidan eller till föreningarna? Inte minst, se till att informationen
om Din förening är korrekt, särskilt e-postadressen för vår information till din
förening.

Christina Olsson
Kassör
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd
e-post kassor.ups@uppsalapensionarerna.se