Samråd äldre vård

SAMRÅD ÄLDRES VÅRD, SÄV

SÄV heter de arbetsgrupper som Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd har för att med utförarna av äldrevården i kommunen samråda och diskutera utifrån de äldres behov.

Samråden sker främst vid Särskilda boenden, både privata och kommunens egna boenden. Nu fr.o.m. 2023 som ett försök även inom ett hemtjänst/hemvårdsområde.

SÄV ombuden kommer från olika pensionärsorganisationer och får genomgå en halv dags utbildning innan man går ut som nytt ombud. En stödgrupp för ombudens finns om de känner sig osäkra.

Vid samråden skall företagen/ boenden informera om sin verksamhets utifrån de riktlinjer som kommunen fastställt. Värdegrundsgarantin skall särskilt bevakas.

Samrådet ska inte omfatta lagar och bestämmelser eller tolkning av avtal.

Företaget eller SÄV-ombuden kallar till samråd 2-4ggr per år beroende på behov. Vanligast är att det är två SÄV ombud som ansvarar för ett boende.

Som SÄV ombud kan man ha samråd på flera olika boenden om man så önskar.

Vid upptäckta brister i vården vidarebefordras dessa till avdelningschef för särskilda boenden inom äldreförvaltningen. Ärenden kan också tas genom UPS till äldrenämndens politiker och kommunala pensionärsrådet.

Karin Näslund-Westman

Ledamot UPS styrelse