Rapporter Sam

UPS Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd
Svar på Detaljplanen för del av kvarteret Fröj från Uppsala Pensionärsföreningars
Samarbetsråd,UPS.
Diarienummer:PBN 2017-003224 Granskning
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd UPS har studerat Detaljplanen för del av
kvarteret Fröj , granskning och funnit att de åsikter vi fört fram liksom de remissinstanser
som arbetat med planen inte på något vis beaktats av Uppsala kommun. Vi anser att denna
byggnad inte alls behövs då den förstör betydligt mer än tillför något i staden. Den ska
byggas på ett utomordentligt fint och historiskt hus baksida som borde vara fredad för
sådana tilltag, orsaka att ett vackert gammalt gårdshus rivs och en stor fin lönn tas ner, att
sikten till det gamla tingshuset minskas, att gården blir en minimal korridor, den som var ett
gammalt torg. En kulturhistorisk miljö försvinner för att bygga ett kontors och affärshus där
det kommer att finnas ett helt kvarter för detta alldeles i närheten.
Vi har föreslagit att man låter gården bli en mötesplats där man kan sitta och vila. Det
behövs i denna del av staden. Allt finns i vårt svar till Samrådet i texten nedan.
UPS avslår med bestämdhet denna detaljplan
Uppsala den 2 juni 2023
Svar på Detaljplanen för del av kvarteret Fröj från Uppsala Pensionärsföreningars
Samarbetsråd, UPS.
Diarienummer:PBN 2017-003224 Samråd
Vi i UPS Stadsplanegrupp har noga granskat handlingarna och på plats studerat
förutsättningarna för bebyggelse enligt detaljplanen.
Enligt detaljplanen ska stor hänsyn tas till att kvarteret Fröj har befintliga byggnader
som är av stort kulturhistoriskt intresse från 1800-talet, framför allt den gamla
Pantbanken. Planområdet ligger i anslutning till stråket Vaksalagatan-Drottninggatan
som kommunen utvecklar under projektnamnet Paradgatan. ”Den gamla Pantbanken
kommer att behålla sin skala och utseende samt rik fasad-och takutformning med
hjälp av varsamhetsbestämmelser och bestämmelser för skydd av kulturmiljön” står
det i planen.
Nu vill man göra en tillbyggnad till Pantbankens baksida som alltså inte kommer att
kunna ses i sin helhet. Bryter inte detta mot varsamhetsbestämmelser och skydd av
kulturmiljön?

”Kvarteret Fröj får nytt komplett utseende med en ny tillbyggnad på innergården med
utformningen som underordnar sig efter kulturhistoriska värdefulla byggnader inom
kvarteret och låter Pantbankshuset träda fram” enligt planen. Den nya tillbyggnaden
blir anpassad beträffande takfotshöjd, våningshöjd och takmaterial men inget annat.
Nockhöjden är något högre på tillbyggnaden och fasaden helt annorlunda med stora
fyrkantiga butiksfönster.” Miljöns historiska läsbarhet påverkas av att gårdshuset rivs
och tomten bebyggs”, skriver tillsatta kulturmiljö-utredningen (Bjerking AB, juni2021).
Den påpekar dessutom att ”tomtmarken mellan Pantbanken och det gamla
tingshuset utgjorde från början en del av ett torg enligt områdets första stadsplan” har
som alternativt förslag ”att det nya huset kan placeras indraget från gatan så att en
del av gården blir kvar och den stora lönnen kan bevaras”.
Det anser vi är ett bra förslag om man över huvud taget behöver bygga ett hus här. I
planen står att det nya huset tillför kontor-och handelsytor i mindre skala samt
mötesplatser. Bebygger man gårdar försvinner i stället mötesplatser och butiker och
kontor kommer att finnas i överflöd i nya Siviakvarteret. Människor som går uppför
Paradgatan, speciellt äldre och barn, kan ha behov att sätta sig ner och vila en stund
och då finns inga parkbänkar på en liten park- eller gårdsyta att tillgå i närheten.
Detta har kommunen inte planerat men skulle passa utmärkt i kvarteret Fröj och den
stora lönnen ger svalka och skugga i vad som kunde bli en grönskande oas. Vi anser
att ett hus och garage i stället kan byggas mitt emot på andra sidan gatan där
Kvarnens baksida med smutsig vägg och en rosa barack m m kraftigt förfular
stadsmiljön.
Detaljplanen meddelar inget om gårdshusets historia, bara att det ska rivas. Huset
kunde kanske vara kvar och byggas till i stället för att ha ett nytt hus utmed gatan och
intill Pantbanken vilket bryter mot kulturmiljön. Och är en ”tydlig fasadfront mot
Salagatan med butiks-och kontorsentréer” viktigare än ett vackert stadsträd? Skall
kommunen offra ytterligare ett fullvuxet träd med ekosystemtjänster trots allt vad man
lovat att spara angående träd i staden, natur och biotopskydd?
Sammanfattningsvis:
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd yrkar avslag på denna detaljplan

 • som inte tillför något som inte redan finns i området beträffande handel och kontor
 • som minskar ytor för människor att kunna mötas och röra sig på utomhus och
  förtätar kvarteret
 • som negativt påverkar kulturmiljön i ett kvarter med vackra 1800-tals hus
 • som inte tillför Paradgatan något som borde finnas i dess närhet nämligen
  viloplatser
  Uppsala 2022-04-29
  Stadsplanegruppen, UPS genom

Inger Sjöberg