Stadsplanegruppen

Stadsplanegruppen bevakar ärenden som kommunen lämnat för yttrande till UPS. Det gäller alla detalj- och översiktsplaner. Gruppen bevakar där alla frågor av betydelse för kommunens pensionärer.

Ledamöterna går var för sig igenom det material vi får från kommunen. Därefter träffas vi för att komma överens om hur UPS skall ställa sig till planen. Första frågan är om planen skall genomföras. Det kan gälla utbyggnad, förtätning, tillbyggnad eller exploatering. Därefter granskas frågor om tillgänglighet, kontakt med naturområden, miljöhänsyn, hälsa, kommunikation och service. Särskilt bevakas hur man planerar för äldres boende, vård, fritidsaktiviteter osv. I gruppens uppgifter ingår också att ta kontakt med boende och företag i de aktuella områdena för att nå bättre kunskap.

Inger Sjöberg (sammankallande)
Dag Fredriksson
Lena Högling

Sven-Olov Larsson
Rolf Wallner

Tidigare yttrande från remissgruppen:

Svar på Detaljplan för del av kvarteret  Lindormen          

Diarienr PBN2014-001628 Fastighetsägaren önskar bygga nytt, bygga om och bygga till husen för att lyfta kvaliteten i kvarteret Lindormen. Vad menas med att ”lyfta kvaliteten” med nybygge i ett av Uppsalas mest kända kulturhistoriska kvarter. Det innebär enligt planen...

Svar på Detaljplan för Flogstaskolan, granskning

PBN 2019-002439 Detaljplanen syftar till att möjliggöra en grundskola inklusive tillagningskök, matsal och en idrottshall på den befintliga skolfastigheten för Flogstaskolan. På planområdet finns två äldre hus med uppvuxna trädgårdar från Upsala-Ekebytiden. De bedöms...

Svar på Detaljplan för kv. Bredablick

Diarienummer: PLA 2012-020195 Vi har studerat detaljplanen med bilagor samt besökt kvarteret för att sätta oss in i konsekvenserna av att eventuellt infoga en ny stor byggnad för bostäder inne i ett gammalt bebyggt kvarter i centrala Uppsala. Vi ser i första hand på...

Svar på Detaljplanen för del av kvarteret Fröj

Diarienummer: PBN 2017-003224 Vi i UPS Stadsplanegrupp har noga granskat handlingarna och på plats studerat förutsättningarna för bebyggelse enligt detaljplanen. Enligt detaljplanen ska stor hänsyn tas till att kvarteret Fröj har befintliga byggnader som är av stort...

Svar på Detaljplan för del av kvarteret Mösseberg

Diarienummer: 2014-001658 Vi i UPS engagerar oss och månar om pensionärerna på stadens äldreboenden. Vi besöker de olika byggnaderna och vet var de boende trivs. Vi läser forskningsrapporter och har kunskap om hur miljön bör utformas för att vara hälsosam för äldre...

Svar på detaljplan Gottsunda stadsstråk

Diarienummer PBN 2020-002658 Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 1430 bostäder, ny allmän plats inklusive nytt stråk för kapacitetsstark kollektivtrafik, lokaler för kulturändamål, simhall, mobilitetsanläggning, förskolor och lokaler för verksamheter i...