Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), 2016-10-18

Deltagare

ÄLN
Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP)

ÄLF
Gunn-Henny Dahl, direktör, och Bo Engström, planeringschef

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist, Karin Näslund-Westman, Roland Edwardsson och Sven-Olof Larsson

01. Inledning

Ordföranden Monica Östman hälsar välkommen till dagens möte.

Några av UPS inskickade frågor utgår eller återkommer vid ett annat tillfälle.

Punkt 03, information om hemtjänsten utgår och återkommer i den nya organisationen i någon form.

Punkt 07, Boverkets remiss, kommer upp på nästa möte. Punkt 08, utgår då det är en utförarfråga.

Punkt 14, utgår.

02. Vilka konsekvenser får äldrenämndens ekonomiska resultat i augusti för äldrevården och övrig verksamhet

Gunn-Henny Dahl förstår inte frågan då äldrenämnden går med ett överskott på ca 30 miljoner kronor.

Ewon Enqvist frågar om överskottet beror på de extra stimulansmedlen för ökad bemanning som nämnden erhållit.

Gunn-Henny Dahl: Årets överskott beror på en rejäl genomgång av ekonomin, göra rätt saker, och att det nu börjar bli rätt beslut i hemvården.

04. Kommer det något ställningstagande till välfärdsteknologi inom äldrenämnden eller i kommunen

Gunn-Henny Dahl: Det är mycket som måste fungera när välfärdsteknologin ska börja användas, exempelvis plattformar, system, och kompetens kopplat till IT. Eventuellt ska nattkameror börja användas inom hemtjänsten.

Karin Eckerborn kan komma till nästa möte och berätta om vad som finns och är på gång.

05. Bemanning, särskilt nattetid, rekrytering, ger extrapengarna resultat

Gunn-Henny Dahl: Vård & omsorg har haft 2 heltidstjänster i nattpatrullen och Vardaga har jobbat med den goda natten.

En snabbscreening har genomförts på alla 35 vårdboenden. Många frågor ställdes vid besöken och nattbemanningen var en av dem.

Utredningen håller på och sammanställs och kan redovisas på nästa möte.

06. Vilken information får de som beviljats vård- eller demensboende om utförarens åtagande enligt avtal med kommunen

Gunn-Henny Dahl: Biståndshandläggaren informerar om rättigheter och en broschyr med relevant information överlämnas till den som beviljas särskilt boende.

09. Uppföljning projekt Äldrevänliga Uppsala

Bo Engström: Ett stort rådslag med äldrebefolkningen ska genomföras. Arbetet med intervjuer har börjat. Även landsbygden ingår i intervjuerna, (Storvreta, Almunge och Björklinge är utvalda). Personer med funktionshinder kommer att nås via personal på färdtjänsten. Rundabordskonferenser ska ske på 14 platser.

Det är viktigt att få till ett samarbete med andra myndigheter för att få ett resultat.

Monica Östman berättar att hon deltagit i två rådslag i staden.

Jan Ask försöker att få andra än styrelsen i UPS att lämna synpunkter. Den 22 mars 2017 är Bo Engström engagerad av UPS.

10. Hur gick besöket på Skogsgården

Monica Östman berättar att hon tillsammans med Gunn-Henny Dahl besökt Skogsgården. Lokalerna var dåligt utformade och trista. Vid samtal med de boende så verkade de nöjda.

11. Varför valde kommunen Private Nursing Sweden AB till nio av kommunens särskilda boenden

Gunn-Henny Dahl: Private Nursing svarade förutom förfrågningsunderlaget även på samtliga mervärden och till bästa pris.

Ett överklagande har kommit in på beslutad tilldelning.

Jan Ask: Kommer förvaltningen att informera den nya utföraren om Sävgrupperna.

Gunn-Henny Dahl: I infasningen ingår informationen.

12. Enligt artiklar i massmedia ökar antalet fall och fall bland äldre med dödlig utgång oroväckande mycket, finns Uppsala med i denna uppgång

Bo Engström: Det stämmer att fallolyckor med dödlig utgång ökar. Det räknas som fallolycka om döden inträffar inom 30 dagar efter olyckan.

Uppsala ligger lågt i statistiken från 2013 gällande fallolyckor. Gällande olyckor så ligger Uppsala i mitten.

13. Fattigpensionärer i Uppsala

Bo Engström visar statistik på riksnivå. Uppsala ligger lägre än riket.

Jan Ask: Fattigpensionärer har fördubblats sedan 2010 så det vore bra med ytterligare statistik.

Öppna jämförelser
Bo Engström: Bland de som svarar på stora komplexa undersökningar finns en hög andel förmedlade svar. Det finns strukturella skillnader mellan kommuner. Hela livssituationen färgar svaren. På kommunal nivå finns inte tanken med strukturella skillnader med.

Den nationella brukarundesökningen där färgerna rött, gult och grönt används, är ett sätt att mäta. Uppsala har -1,5 % avvikelse mot riket.

På särskilda boenden sker individuppföljningar.

Jan Ask: För 20 år sedan gjordes en stor uppföljning på hemtjänsten med bra värden. Det bästa vore att Uppsala jämfördes mot Uppsala år efter år.

Bo Engström: I Sigtuna gjordes en stor undersökning 2013-2014 där en ung äldrebefolkning intervjuades.

Det som tydligt kom fram var att det är för många som hjälper i hemmen och att arbetet med inköp och städ utfördes slarvigt och fel. Dessa uppgifter fångas inte i den nationella undersökningen.

Jan Ask frågar hur nämnden tänker förbättra sig gällande kvalitetsfrågorna.

Gunn-Henny Dahl: I den nya organisationen är nämnden både beställare och utförare och då blir det lättare att styra.

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Morén, Nämndsekreterare